Budějovický Samson

Dnes 20. červen 2024   svátek má: Květa

Podmínky inzerce

1. Zadání inzerátu

 • Prostor pro inzerci v Budějovickém Samsonu je poskytován na základě písemné (emailové) objednávky nebo smlouvy a na základě dodaných inzertních podkladů. Objednávka musí obsahovat úplné obchodní jméno a sídlo zadavatele, dále IČ, DIČ a bankovní spojení na zadavatele, datum vystavení objednávky, razítko a podpis. Inzerát lze objednat také ústně (telefonicky, osobně apod.).
 • Za včasné dodání textu inzerátu a bezchybných podkladů pro výrobu je odpovědný zadavatel.
 • Zadavatel zodpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových materiálů poskytnutých za účelem inzerce.
 • Zhotovitel nezodpovídá za správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat zakázky a inzeráty, zda jimi nejsou porušována či dotčena práva třetích osob.
 • Zhotovitel není povinen upozornit zadavatele na nevhodnost podkladů předaných zadavatelem.

2. Podklady pro inzerci

 • Zhotovitel zaručí pro dodaný inzerát běžnou kvalitu výroby v rámci možností, které poskytuje podklad pro inzerát dodaný zadavatelem a používaná tisková či přenosová technologie.
 • Podklady pro výrobu se zadavatelům inzerce vracejí jen na základě předchozí písemné žádosti a na jeho náklady.
 • Náhled inzerátu bude zadavateli zaslán ke korektuře pouze na jeho výslovné přání, případně vzniklé náklady budou účtovány zadavateli. První korektura zadavatele je zdarma, každá další je účtována hodinovou sazbou práce grafika. Pokud zadavatel neoznámí nesouhlas s úpravou inzerátu v určeném termínu, předpokládá se, že s úpravou souhlasí.
 • Datové formáty inzerce pro tisk: text .doc, .txt; loga vektorově .ai, .eps; hotový inzerát .eps, .ai, .tif, tiskové .pdf, text v inzerátech musí být převeden na křivky; fotky v rozlišení 300 dpi; datový nosič CD, flash disk, email. Podklady na filmech jsou vyloučeny.

3. Umístění inzerátu

 • Inzeráty v tištěných médiích, které v důsledku své stylizace či grafické úpravy nejsou rozeznatelné jako inzeráty, musí být označeny slovy „Placená inzerce“ či „Inzerce“ nebo zkratkami „PI“ či „PR“, a to velikostí písma nejméně 8 b.
 • Pokud není sjednán přesný termín zveřejnění, uveřejní inzertní kanceláře inzerát v nejbližším možném termínu vydání příslušného periodika.
 • Pokud zadavatel objedná inzerát o rozměrech, které neodpovídají rozměrům dle podmínek zhotovitele, bude inzerát přizpůsoben nejbližšímu možnému rozměru.
 • Zhotovitel si vyhrazuje právo uveřejnit inzerát v nejblíže následujícím vydání periodika zejména v případě, že například v důsledku korektur nebude dobře možné zveřejnit inzerát ve sjednaném termínu.

4. Právo odmítnout inzerát

 • Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu především z důvodu obsahu, původu nebo technické formy, jestliže je v rozporu se zákony, úředními předpisy, dobrými mravy a zvyklostmi nebo jestliže poškozuje dobré jméno vydavatele či redakce Budějovického Samsonu. Zhotovitel je oprávněn kdykoli i bez uvedení důvodu od smlouvy odstoupit.
 • Zhotovitel nemusí zadavateli zdůvodňovat, proč inzerát odmítl.

5. Neplnění zakázky

 • Pro případ vyšší moci je zhotovitel zbaven závazků k plnění zakázek a poskytování náhrad škody.

6. Placení inzerátu

 • Pokud se nejedná o platbu předem, vystaví zhotovitel zadavateli fakturu do 7 dnů po zveřejnění inzerátu. Faktura za inzerci se zasílá zadavateli s jedním dokladovým výtiskem. Zaslání dokladového výtisku není podmínkou splatnosti faktury. Bez písemné žádosti zadavatel nemá nárok na zaslání dalších dokladových výtisků.
 • Faktura je podkladem k placení a je výzvou k zaplacení vyúčtované částky. Faktura je splatná v termínech uvedených na faktuře s tím, že fakturu odesílá zhotovitel do 3 pracovních dnů ode dne jejího vystavení. V případě, že je faktura zadavateli doručena prokazatelně po termínu splatnosti, je pohledávka splatná prvého dne následujícího poté, co byla zadavateli doručena. Faktura se považuje za doručenou také v případě, že byla zaslána zprávou elektronické pošty na elektronickou adresu uvedenou zadavatelem v objednávce nebo jinak inzertní kanceláři nebo zhotoviteli sdělenou, a to nejpozději druhého pracovního dne po jejím odeslání. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího vystavení.
 • Neuvede-li zadavatel přesný rozměr inzerátu a ponechá rozhodnutí zhotoviteli, je podkladem pro zúčtování skutečný uveřejněný rozměr inzerátu.
 • Existují-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti zadavatele, nebo jedná-li se o nového klienta nebo o klienty, kteří v minulosti platili s více než 30denním zpožděním, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu předem (hotově nebo bankovním převodem na účet zhotovitele).
 • V případě, že je zadavatel v prodlení s placením faktury, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, minimálně však ve výši úroku z prodlení stanoveného obecně závazným právním předpisem.
 • Pokud nebudou pohledávky zhotovitele zaplaceny ve stanoveném termínu, pozbývá zadavatel nárok na veškeré poskytnuté slevy. Zadavatel je pak povinen uhradit plnou cenu zakázky. Zhotovitel je namísto toho oprávněn požadovat po zadavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši poskytnuté slevy. Kromě této smluvní pokuty je v případě prodlení s placením faktury po dobu delší než 15 dnů zadavatel povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč v každém jednotlivém případě. Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.
 • V případě, že je zadavatel v prodlení s placením jakékoli faktury (jakékoli pohledávky zhotovitele), má zhotovitel právo kdykoli pozastavit plnění jakýchkoli svých závazků vůči zadavateli až do úplného uhrazení všech vzniklých pohledávek, aniž by musel zadavatele upomínat či na tento postup upozorňovat. V takových případech je zhotovitel také oprávněn kdykoli odstoupit od smlouvy nebo jakékoli její části, a to i od části smlouvy, která nebyla doposud splněna nebo povinnost plnění ještě nenastala.
 • Zhotovitel si vyhrazuje právo stanovit za inzeráty smluvní ceny. Jinak pro ceny inzerce platí aktuální ceníky inzerce zhotovitele. V případě, že zadavatel zruší objednávku inzerce, má zhotovitel nárok na úhradu stornopoplatku ve výši stanovené aktuálním ceníkem, jinak ve výši 20 % ze sjednané ceny inzerce při zrušení objednávky 15 kalendářních dnů před uzávěrkou, 50 % ze sjednané ceny inzerce při zrušení objednávky 7 kalendářních dnů před uzávěrkou a 100 % ze sjednané ceny inzerce při zrušení objednávky 3 kalendářní dny před uzávěrkou.

7. Doručování

 • Zhotovitel doručuje objednateli na adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby, místa podnikání fyzické osoby – podnikatele, na adresu sídla právnické osoby zapsaného v obchodním rejstříku nebo jinak stanoveného, popř. na adresu výslovně objednatelem uvedenou v objednávce.
 • Zásilka se považuje za doručenou v případě, že je odeslána doporučenou poštou na adresu uvedenou v písm. a) tohoto bodu, druhého pracovního dne po podání zásilky na poštu, a to i v případě, že adresát její převzetí odmítne, popř. se o doručení či uložení zásilky (ukládá-li se) nedozví. Zhotovitel je rovněž oprávněn doručovat zadavateli na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce nebo jinak zhotoviteli sdělenou, zpráva se považuje za doručenou nejpozději druhého pracovního dne po jejím odeslání.

8. Reklamace – náhradní plnění

 • Za vady způsobené nesprávnými, neúplnými nebo pozdě předanými podklady zhotovitel neodpovídá.
 • Zadavatel má v případě zcela nebo zčásti nečitelného, nesprávného nebo neúplného uveřejnění inzerátu nárok na slevu nebo bezchybný náhradní inzerát, avšak pouze v rozsahu, v němž byl účel inzerátu omezen, pokud se nejedná o případy uvedené v bodech 4 a 6 písm. a).
 • Inzerci je možné reklamovat pouze do 10 pracovních dnů od převzetí faktury či dokladových výtisků, respektive ode dne uveřejnění výtisku příslušného vydání Budějovického Samsonu.
 • Pokud zadavatel neuplatní reklamaci v uvedené lhůtě, ztrácí na možnost reklamace nárok.

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí vztahů mezi zadavatelem a objednatelem.
Od výše uvedených podmínek je možné se odchýlit pouze na základě písemné smlouvy.

Kontakty

PRINCO International, spol. s r.o.,
Panuškova 1299,
140 00 Praha 4 - Krč,
IČ: 45270481,
DIČ: CZ45270481

Mgr. Olga Píšová
inzerce@budejovickysamson.cz
Tel.: 607 591 149